top of page

บริการวิชาการ

ติดต่อ    cuctchula@gmail.com

จัดชมงาน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นำเสนอตัวแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากงานวิจัยจังหวัดน่าน และ ระนอง พบผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านผ้าทอ หัตถกรรม สมุนไพร การแปรรูปอาหาร โอมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

ประเมินความพร้อมการท่องเที่ยวและการทำฐานข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์

พัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวตามบริบทของชุมชน รวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนามและการจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยว และนำเสนอการจัดทำแผนที่ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

MissA02_edited.jpg

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและออกแบบตราสินค้า

เรียนรู้กระบวนการค้นหาภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่าทุนวัฒนธรรม ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด นำเสนอตราสินค้าและการจัดหน้าร้าน

บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ  

​อาทิ การอบรมยุวมัคุเทศก์ การสร้างสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์  เส้นทางประวัติศาสตร์   การประเมินคาร์บอนเครติต การท่องเที่ยวสีเขียว สำหรับชั้นเรียน  องค์กรท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยว

DSC_5601copy.jpg

  จัดชมงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

S__27148301.jpg
IMG_7939.JPG
Picture2.jpg
Screen Shot 2022-06-22 at 1.12.43 PM.png
Screen Shot 2022-07-23 at 5.07.21 PM.png

GIS database Center for Creative Tourism in Nan

http://geography.arts.chula.ac.th/project_nan/

Screen Shot 2022-06-22 at 1.13.24 PM.png
bottom of page