top of page

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวน "เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน” เชิงสร้างสรรค์


น่าน – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวน “เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน” โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเมืองน่าน
ศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนในจังหวัดน่าน ภายใต้ สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Creative Tourism Academy) หรือ CUCT นำเสนอโปรแกรม “เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน” โดยนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ผู้บริหาร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สำนักงานน่าน ในฐานะภาคเอกชน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมเส้นทางโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565ศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล กล่าวว่า จากงานวิจัย โดยพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนในจังหวัดน่าน "เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน" โดยเน้นจุดเด่นของแนวคิด 3 ด้าน คือ การเที่ยวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มาจากความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมและมีประสบการณ์ร่วมกับชุมชน การเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างสีสันให้กับชีวิตของนักท่องเที่ยวและชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการเที่ยวเพื่อชมผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดน่านที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านแฟชั่นและสิ่งทอไปสู่ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของผ้าน่านจังหวัดน่าน อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย เป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะสืบทอดมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย วัฒนธรรมเหล่านี้บางส่วน ได้แปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ประจำถิ่น อาทิเช่น ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดน่าน ที่มีความโดดเด่นของลวดลาย โดยมีอยู่ในหลายท้องถิ่น หลายตำบล ซึ่งแต่ละท้องถิ่น และตำบลก็มีเอกลักษณ์ของตนเองตามกลุ่มชาติพันธุ์ มีทั้งผ้าทอที่ทอขึ้นโดยชาวเมืองดั้งเดิมและผ้าทอที่มีมาจากแหล่งอื่น ๆ อาทิเช่น ผ้าทอลายน้ำไหลและผ้าซิ่นของ ชาวไทลื้อ เป็นต้น


นอกจากนี้ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ยังกล่าวถึงโครงการ CUCT ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคม CUCT เป็นหน่วยธุรกิจนวัตกรรมบริการด้านการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่มีต้นทุนจากงานวิจัย และนำมาต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านทักษะการประกอบอาชีพและองค์ความรู้เพื่อชุมชน โครงการนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มุ่งศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ใหม่แก่จังหวัดน่าน โดยเน้นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยการผนวกองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และนฤมิตศิลป์ เพื่อการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีอัตลักษณ์ จำเพาะจากทุนวัฒนธรรมของพื้นถิ่นจังหวัดน่าน และต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จาก ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่มีความเหมะสมกับลักษณะของทุนวัฒนธรรมพื้นถิ่น จังหวัดน่าน และให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดให้ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างรายได้ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเชื่อมโยงทุนวัฒนธรรม อุตสาหกรรมในระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน แบบเต็มรูปแบบและมีความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่งด้วย
 

ข้อมูลจาก thebangkoktimes.com
1 Comment


Chicago Bears Rumors: Jalen Carter or Exchange Down at 9


For those people who have on't realize me, I've experienced an chance in the direction of exertion within the sports activities media sector for the past 20 decades. Against season toward period, I may perhaps occur throughout a nugget of material. Some I can't proportion as they are much too delicate, some others I do proportion upon the Twitter timeline or upon my podcast, or inside information upon Windy Town Gridiron. Just lately, I was the initially towards advise that the Chicago Bears had been upon the verge of investing the to start with total decide on in direction of the Carolina Panthers. Is the variety one particular choose singingMonthly…


Like
bottom of page