top of page

สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัปเดตเมื่อ 20 เม.ย. 2565

หรือ Chula Creative Tourism Academy (CUCT)
สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Creative Tourism Academy (CUCT) เป็นหน่วยธุรกิจนวัตกรรมบริการด้านการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่มีต้นทุนจากงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯ และนำมาต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านทักษะการประกอบอาชีพและองค์ความรู้เพื่อชุมชนโครงการนี้จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักวิจัยในชุดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงโครงการวิจัยอื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอความเป็นเลิศอันทรงคุณค่าของงานวิจัยและนำมาออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สร้างความพิเศษ น่าจดจำให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน หน่วยธุรกิจนี้ยังสามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวให้ตอบรับกับกลุ่มผู้สนใจที่มีความต้องการเฉพาะ สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและต้องการประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร และตรงกับความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง


CUCT มีเป้าหมายในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักวิจัยร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ ด้วยการบูรณาการการใช้นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย


  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (พัฒนาจากฐานข้อมูลเดิม: http://geography.arts.chula.ac.th/project_nan/)

  • Intelligent marketplace (การออกแบบช่องทางการสื่อสารงานวิจัยสู่กลุ่มตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับท้องถิ่นบน Creative Journey Platform)

  • นวัตกรรม smart tourism และนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูงจากความสามารถของนักวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


CUCT มีหลักการและแนวคิดในการทำงานที่สะท้อนผ่าน Logo ดังนี้
  • สัญลักษณ์ด้านบนของโลโก้ (สีส้ม) : สื่อถึงวิถีและวัฒนธรรมชุมชน

  • สัญลักษณ์รูปตัวอักษร C (สีเขียว) : สื่อถึง Chula และ Creative

  • สัญลักษณ์รูปดวงตา (สีฟ้า) : สื่อถึงการเปิดตามองหาสิ่งใหม่ๆ

  • สัญลักษณ์รูปหู (สีเขียวและสีแดง) : สื่อถึงการเปิดรับฟังเรื่องราวใหม่

  • สัญลักษณ์รูปหัวใจและรูปตัวอักษร T (สีแดง) : สื่อถึงการเปิดใจรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

  • สัญลักษณ์รูปดอกไม้ มีกลีบ 6 กลีบ : สื่อถือภูมิภาคของประเทศไทย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบทางธุรกิจ Chula Creative Tourism AcademyComments


bottom of page