top of page

เครือข่ายจุฬาฯ เที่ยวสร้างสรรค์

ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตและวิถีการทำเกษตรกรรมผ่านการลงมือทำ รู้จักผลผลิต

และอาหารจานที่เราคุ้นเคยตั้งแต่ต้นน้ำ

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

231438107_126598136356120_6911882298831381935_n_edited.png

นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

bottom of page